Katrineholms miljöbarometer

Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Syftet med målen att uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer. Nedan kan du följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden.

Huvudområden

Minskad klimatpåverkan

Huvudområde SE.1

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Rena sjöar och vattendrag

Huvudområde SE.2

Mål: Tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras. Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är vårt viktigaste livsmedel.

Biologisk mångfald

Huvudområde SE.3

Mål: Naturen har ett egenvärde och ska vara en källa till upplevelser för invånarna och besökarna i vår kommun och det görs genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet till naturen för alla. Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald.

God bebyggd miljö

Huvudområde SE.4

Mål: Katrineholms kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom nyproduktion och i befintlig bebyggelse. I vår kommun ska vi ha en trygg, sund och säker boendemiljö.

Projekt SE
Uppdaterad: 2017-06-28
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*