Metaller i avloppsslam

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Avloppsreningsverket Rosenholm är certifierat enligt Revaq vilket innebär att allt slam återförs till skogs- eller jordbruksmark. I certifieringen ställs krav på ett rent slam utan föroreningar och smittoämnen, spårbarhet och öppenhet mot organisationer och kunder.

Medelkoncentrationen av bly, kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.

Bly
Kadmium
Kvicksilver
Datakälla: Miljörapporter från Katrineholms avloppsreningsverk

Kommentar

Alla tre metallhalter ligger mycket under gränsvärdena. Blyhalten har ökat och är tillbaka på 2012 års medelhalt.

Indikator SE.4.1
Uppdaterad: 2018-03-23
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*