Metaller i avloppsslam

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Medelkoncentrationen av bly, kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.

Bly
Kadmium
Kvicksilver
Datakälla: Miljörapporter från Katrineholms avloppsreningsverk

Kommentar

Alla tre metallhalter ligger under gränsvärdena. Kvicksilverhalten ökade dock under 2016 medan övriga metaller hade lägre halt än föregående år.

Indikator SE.4.1
Uppdaterad: 2017-06-27
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*