Rena sjöar och vattendrag

Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad

Mål: Tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras. Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är vårt viktigaste livsmedel.

EU:s ramdirektiv för vatten, numera kallat för vattenförvaltning, syftar till att samtliga sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk status och deras kvalitet får inte försämras.

Kommunens sjöar och vattendrag är till stor del påverkade av olika typer av utsläpp, främst övergödning d.v.s. kväve och fosfor, men även tungmetaller och oljeföroreningar. Även dagvattnet från tätorterna påverkar. Påverkan har också skett genom sjösänkningar, dämningar m.m. Vattenkvaliteten ligger i många sjöar och vattendrag långt från vad som bedöms som önskvärt på sikt. Den mesta påverkan är från lokala källor som skogs- och jordbruk, industrier och avlopp, dagvatten, men även nedfall från luften påverkar. Påverkan är inte bara lokal utan den påverkar också förhållandena i Östersjön.

Den lokala påverkan gör att lokala åtgärder har mycket stor betydelse för att kunna förbättra förhållandena i sjöar och vattendrag.

Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2018-03-26
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*