KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern /
Projekt SE

Katrineholms miljöbarometer

Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Syftet med målen att uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer. Nedan kan du följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden.

Huvudområden

Minskad klimatpåverkan

HuvudområdeSE.1

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Rena sjöar och vattendrag

HuvudområdeSE.2

Mål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas.

Biologisk mångfald

HuvudområdeSE.3

Mål: Kommunen ska bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda förutsättningar för de ekosystemtjänster som naturen levererar.

God bebyggd miljö

HuvudområdeSE.4

Mål: Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nedskräpningen ska minska och möjligheterna till återvinning behöver förbättras för att återvinningsgraden ska öka.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-04-29