KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Biologisk mångfald
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Huvudområde SE.3

Biologisk mångfald

Mål: Kommunen ska bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda förutsättningar för de ekosystemtjänster som naturen levererar.

Den biologiska mångfalden d.v.s. växter och djur ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Naturen i Katrineholm är omväxlande och här finns de flesta typiska mellansvenska naturtyper representerade. I kommunen finns förhållandevis gott om ädellövträd och brukade hag- och ängsmarker. Dessa har stor betydelse för den biologiska mångfalden och är beroende av fortsatt hävd, genom bete och slåtter, för att behålla sina naturvärden.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18