KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Metaller i avloppsslam
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.1

Metaller i avloppsslam

Avloppsreningsverket Rosenholm är certifierat enligt Revaq vilket innebär att allt slam återförs till skogs- eller jordbruksmark. I certifieringen ställs krav på ett rent slam utan föroreningar och smittoämnen, spårbarhet och öppenhet mot organisationer och kunder.

Medelkoncentrationen av bly, kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.

Datakälla: Miljörapporter från Katrineholms avloppsreningsverk

Kommentar

Alla tre metallhalter ligger mycket under gränsvärdena. Blyhalten minskade under 2018 och ligger nu något under 2012 års medelhalt igen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-25