KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Rena sjöar och vattendrag
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Huvudområde SE.2

Rena sjöar och vattendrag

Mål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas.

EU:s ramdirektiv för vatten, numera kallat för vattenförvaltning, syftar till att samtliga sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk status och deras kvalitet får inte försämras.

Kommunens sjöar och vattendrag är till stor del påverkade av olika typer av utsläpp, främst övergödning d.v.s. kväve och fosfor, men även tungmetaller och oljeföroreningar. Även dagvattnet från tätorterna påverkar. Påverkan har också skett genom sjösänkningar, dämningar m.m. Vattenkvaliteten ligger i många sjöar och vattendrag långt från vad som bedöms som önskvärt på sikt. Den mesta påverkan är från lokala källor som skogs- och jordbruk, industrier och avlopp, dagvatten, men även nedfall från luften påverkar. Påverkan är inte bara lokal utan den påverkar också förhållandena i Östersjön.

Den lokala påverkan gör att lokala åtgärder har mycket stor betydelse för att kunna förbättra förhållandena i sjöar och vattendrag.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18